הפחתת חובות בבנקים ובלשכת ההוצאה לפועל

 

הפחתת חובות בנקים ובהוצאה לפועל

רקע

לשכת ההוצאה לפועל משמשת בין היתר לגביית חובות שנפסקו על ידי בית המשפט. בין אם מדובר בחוב הנובע מפסק דין בהליך אזרחי רגיל ובין אם פסיקת מזונות בבית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה ,ניתן לממש את ביצוע פסק הדין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. לאחר שנפתח התיק בהוצל"פ ,נשלחת הזהרה לחייב בו הוא נדרש לשלם את החוב . באם החוב לא מוסדר לאחר פרק הזמן הקבוע בחוק ,ניתן לנקוט הליכים שונים למימוש החוב וביניהם : עיקולים על חשבונות בבנקים ,על נדל"ן ,על רכבים או זכויות אחרות ברות ערך כלכלי ויכולת מימוש ( מכירה וקבלת תמורה ).

ההליכים לגביית החוב הנם טכניים בעיקרם ובמסגרתם ניתן "לשלוח" בקשת עיקול כללית לכל הבנקים וחברות הביטוח. וגורמים אלו ,לאחר שקיבלו את הודעת העיקול ,מחויבים להודיע תוך פרק זמן מסוים באם נמצאים ברשותם נכסים או זכויות הרשומים על שמו של החייב. באם ישנם כספים וזכויות עליהם לעקלם ולהודיע לבעל החשבון כי חשבונו מעוקל בגין תיק ההוצאה לפועל.

הזוכה ( הצד שפתח את תיק ההוצאה לפועל ) מקבל הודעה בנוגע לעיקולם "שתפסו" ויכול ,לאחר מכן ,לבקש לבצע הליך של מימושם על מנת לגבות את החוב.

מלבד הטלת עיקולים על כספים ,נכסים וזכויות, ניתן , בנסיבות בהם ישנו קושי לגבות את החוב ,לנקוט בהליכים חריפים יותר שנועדו להקשות על החייב על מנת שיסדיר את חובו ( ויודגש : הכוונה למקרים בהם סביר להניח שישנם כספים ונכסים והחייב מתחמק מלשלם ולא למקרים בהם ברור כי לחייב אין נכסים ועל כן כל הליך פוגעני יותר לא יביא כל תועלת ממשית מלבד הטלת "עונש" אישי , דבר שמנוגד לתכליתם של הליכי ההוצאה לפועל ).

במסגרת הליכים אלו ניתן למנות ,בין היתר צו עיכוב יציאה מן הארץ ובתיקי מזונות אף מאסר ,שלילת רישיון נהיגה ,מניעת האפשרות לנהל חשבון בנק ושימוש בכרטיס אשראי .

חובות שגויים וטעויות בחישוב

לעתים קורים מקרים בהם השתלשלות אירועים הנובעת מטעות באופן חישוב החוב מביאה לאורך זמן לתוצאות אבסורדיות המציבות את החייבים בפני בעיות העלולות ,אם לא מטופלות נכון ובזמן ,להביא לתוצאות קשות והרסניות.

כך למשל חוב מזונות בתיק הוצאה לפועל "שהוזנח" עלול ,מבלי משים ,לתפוח לממדים מפלצתיים כשאין כל קשר בין החוב המקורי והאמיתי ,לבין הסכום הנקוב בתיק ההוצאה לפועל.

לאחרונה משרדי טיפל בדיוק במקרה שכזה:

 

חוב בתיק הוצאה לפועל בסך של 421,000 ש"ח הופחת לסך של 11,319 ש"ח משרדינו פעל לבטל את ההליכים בתיק תוך הפחתה וביצוע שערוך מדוייק של החוב .

 

ביום בהיר אחד קיבל אבי צ' ,המיוצג על ידי ,הודעת עיקול מהבנק על סך של 420,000 ש"ח. התברר כי זוגתו לשעבר פעלה להטיל עיקולים בגין תיק מזונות שצבר חוב וריביות במשך כעשר שנים ,ושלא כדיןכך קרה שהחוב המקורי  בסך של כ 3,000 ש"ח "צמח" עם השנים לסכום של מאות אלפי שקלים וזאת מבלי משים ומבלי שהחייב ידע על כך . התברר כי התיק שאמור היה להיסגר במסגרת סיום ההליכים המשפטיים בין הצדדים משאר פתוח וצבר חוב מדי חודש בחדשו ,זאת בעוד שהחייב העביר לזוכה ישירות את כספי המזונות והיא מצידה ,לא טרחה לעדכן את לשכת ההוצאה לפעול בעניין.

במסגרת זו אף ביקשה הזוכה להטיל פקודת מאסר בגין "החוב". לאחר פעולה נמרצת מצד משרדינו והגשת בקשות מתאימות עוכבו כל ההליכים בתיק ובוטלו העיקולים. ראש ההוצאה לפועל קבע כי ההליכים ננקטו שלא כדין וכי יש לשערך את שיעור החוב ,באם קיים. לאחר שמונה מומחה לבדיקת שיעור החוב ,הריביות וההצמדות והוגשה חוות דעת בנדון ,נקבע שיעור החוב האמיתי על סך של 11,319 ש”ח,  שערוך סכום החוב.

ומה לגבי חובות בבנקים

במידה וישנה טעות בנוגע לגובה הריבית וההצמדות ,בין אם בפתיחת התיק ובין אם כתוצאה משינוי שנערך לאחר מכן, עשויה להיות לכך השפעה עצומה על גובה החוב ושיעורו במידה והטעות נמשכת "ומתגלגלת" לאורך זמן.

בדוגמה שלעיל תקופה של כעשר שנים הביאה לכך ששיעור הקרן ( התשלומים שכביכול לא שולמו מדי חודש בחדשו ) הוכפל בשל הצמדה וריבית פיגורים. מקרים דומים עשויים להתרחש בחשבונות בנקים בהם נקבע שיעור ריבית שגוי או שנגבו ריביות חריגות על פיגורים ( שלעתים לא נגרמו באשמת הלקוח ) ולאורך זמן.

במידה ומדובר למשל בחשבונות עסקיים בהם מתבצעת פעילות בהיקפים גדולים מן ההיקף הממוצע של לקוח בודד ,כל טעות שכזו לטובת הבנק ,עשויה להסתכם במאות אלפי שקלים ואף יותר. לעתים ,בשל הידרדרות היחסים בין הלקוח לבנק ,קורה שהבנק מבקש לפרוע באופן מיידי את החוב כלפיו ומגיש תביעה כנגד בעלי החשבון.

במקרים רבים מתברר לאחר בדיקה מעמיקה כי החוב האמיתי נמוך בעשרות מונים מן החוב הנתבע רק בשל העובדה כי נגבתה ריבית גבוהה מזו שנקבעה בשל טעויות הנובעות מחישוב שגוי של הבנק ואותה טעות נמשכה פרק זמן מספיק על מנת "לנפח" את הסכום לגבהים לא סבירים.

המפתח לטיפול במקרים כאלו ואף למנוע אותם ,הוא להיות "עם יד על הדופק" ולעקוב כל הזמן אחרי מצב החשבון וההתפתחויות בו תוך שימת לב למצבים עתידיים העלולים להביא לסיבוך המצב. רצוי מאד להביא לידיעת הבנק ולפרוס בפניו את המצב האמיתי של משק הבית או העסק, תוך צפי עתידי וזאת על מנת שלא להיות מופתעים ממהלכים חד צדדים בהם עשוי הבנק לנקוט על מנת להפעיל לחץ על הלקוח.

הסיבות לנקיטת הליכים שכאלו עשויות להיות רבות. ערנות ומבט מפוכח על המצב הפיננסי תוך שמירה עקבית ושיטתית של מסמכים ונתונים יכולה לתת בידי הלקוח כלים חשובים במידה ויאלץ להתגונן מפני הליך משפטי בו נקט הבנק ו/או יכנס למו"מ עם הגורם הבנקאי בנוגע לחוב.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני ספציפי .