רשלנות מקצועית מנהלי תיקי השקעות

למשרד ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים הנוגעים לרשלנות מקצועית של מנהלי תיקי השקעות. במהלך השנים המשרד טיפל במספר רב של תביעות רשלנות מקצועית כנגד מנהלי תיקים, במהלכן ייצג עשרות רבות של משקיעים בתביעות של יחידים ובתביעות קבוצתיות כנגד גופים פיננסיים, לרבות חברות הביטוח שלהן וחברות הבורסה בהן בוצעה הפעילות.

אחד המקרים הבולטים בהם ייצג המשרד בהצלחה עשרות משקיעים בסדרה של תביעות הוא פרשת "בסט אינווסט". חברת ניהול התיקים בסט אינווסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" התמחתה בניהול "תיק השקעות אישי באופציות מעו"ף".במהלך שנת 2012-2013 הוגשו על ידי המשרד תביעות בהיקף של מליוני שקלים, בגין הפסדים שנגרמו ללקוחות בניהול תיקים באמצעות אופציות מעו”ף לתביעות אלו קדמו מספר תביעות נוספות שהוגשו כנגד בעלי החברה ומנהל ההשקעות שלה ע"י המשרד בנוגע לעבודתו בחברת ניהול תיקים אחרת שאף היא ניהלה תיקי השקעות באמצעות אופציות מעו"ף" ).

טענתם העיקרית של הלקוחות הייתה כי החברה הטעתה אותם באופן שיטתי בכך שהציגה בפניהם מצגי שווא לפיהם תיקי ההשקעות נושאים רווחים,מדי חודש בחודשו ,בעוד שבפועל החשבונות היו מצויים בהפסדיםכיוצא מזה החברה אף הפרה את התחייבותה בהסכמים להודיע ללקוחות ברגע שתיק ההשקעות יורד מתחת לשווי מסוים שסוכם מראש ( “סטופ לוס" ).

עוד נטען כי החברה יצרה בפני הלקוחות מצגי שווא מוקדמים לפיהם ההשקעה צפויה לשאת רווחים משמעותיים בדמות "הכנסה חודשית"קבועה של כמה אלפי שקלים בחודש,תוך שימוש באסטרטגיות מעו"ף.

בהקשר זה טענו הלקוחות כי ההשקעה הוצגה בצורה שגויה ומטעה ,תוך הסתרת הסיכונים העצומים שהיו טמונים בה ,תוך הדגשת "הכדאיותשבה שהצדיקו ,לכאורה ,גביית דמי ניהול חריגים בשיעורםמדי חודש בחודשו מן הלקוחות נגבו דמי ניהול חודשיים שהסתכמו בעשרות אחוזים משווי הקרן ,בחישוב שנתי ).

פניות של המשרד ,בשם לקוחותיו ,אל הרשות לניירות ערך הביאה לחקירה של הרשות שלאחריה רישיונה של החברה בוטל לאחר שימוע שנערך לה .הרשות קבעה כי נוכח היקף ההפרותהתחכום שבהן וחומרתןיש בממצאי הביקורת שנערכה כדי להעיד באופן מובהק כי נפל פגם במהימנותה של החברה והחליטה לדחות את טענות החברה ולבטל את רישיונה לעסוק בניהול תיקים בהתאם לסמכות המוקנית לה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעותבשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

במסגרת הליך אכיפה מנהלית שניהלה הרשות לניירות ערך לאחר מכן בוטל לצמיתות רישיונו של בעלי החברה ,מר יחזקאל קלפקה ,לנהל תיקי השקעותזו הייתה אחת ההחלטות הראשונות של ועדת האכיפה המנהלית מכוח התיקון לחוק ניירות ערך – אכיפה מנהלית ,בעניין מנהלי תיקי השקעות .

להחלטת הרשות לניירות ערך בעניין ביטול רישיון החברה

להחלטת ועדת האכיפה המנהלית בעניין יחזקאל קלפקה

באחת מן התביעות שניהל המשרד ,ת.א 37577-06-12 שחק נ בסט אינווסט ניתן כנגד החברה צו לגילוי מסמכים ספציפי במסגרתו חויבה בסט אינווסט לגלות לתובע מסמכים הנוגעים להליך המנהלי החסוי שהתנהל בינה לבין הרשות לניירות ערךהחברה התנגדה למתן הצו בטענה לחיסיון הנובע מהוראות מיוחדות בחוק ניירות ערך והנוגעות לחיסיון הליך מנהליעם זאתבהחלטה מאוחרת יותרטענת התובע בנדון התקבלה למרות ההתנגדותלאחר קבלת תגובת הרשות לניירות ערך בנדון ,חויבה החברה להמציא לתובע את כתב הטענות המנהלי שהוגש כנגדה ע"י הרשות ואת המענה שהגישה החברה לכתב הטענות החלטה.בקשה 19.חיסיון.

זהו אחד המקרים הבודדים בהם חייב בית המשפט חברה בעלת רישיון לחשוף בפני הצד השני את הטענות והמסמכים שהגישה לרשות לניירות ערך במסגרת הליך האכיפה שנוהל כנגדה.

התביעות שניהל המשרד הסתיימו בהסדרי פשרה בהם הייתה מעורבת חברת הביטוח שביטחה את החברה בביטוח אחריות מקצועיתבמסגרת המו"מ להסדרים נלקחו בחשבון הסיכונים המשפטייםבהם נשאו הצדדים המעורביםבנסיבות המקרה המיוחדות.