הוראות ליועצים ומשווקים -הפניית לקוחות למנהלי תיקים.

ההוראה החדשה עוסקת בנושא הפניית לקוחות על ידי יועצי השקעות ומשווקי השקעות אל מנהלי תיקים . על בעל רישיון חלה חובת אמון במסגרתה עליו לפעול באמונה ובשקידה לטובת לקוחותיו ולא להעדיף את ענייניו האישיים על פני טובת הלקוח בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק הייעוץ.

"העדפת ענייניו" מתייחסת למעשה לקבלת טובת הנאה כלשהיא בעבור הפניית הלקוח.

ההוראה האמורה מפרטת את התנאים בהם נדרש לעמוד בעל רישיון ( יועץ או משווק השקעות ) בבואו להפנות לקוח לחברה לניהול תיקי השקעות על מנת שהפנייה זו לא תיחשב כהפרה של חובות האמון המוטלות עליו כאמור לעיל.  בבסיס התנאים עומדת הדרישה לאובייקטיביות ההפניה וביסוסה על שיקול דעת עצמאי ובלתי תלוי של בעל הרישיון ושאינו מוטה בשל טובת הנאה כזו או אחרת המתקבלת ממנהל התיקים.

קישור להוראה